Særlige restriktioner i 69 kommuner
til og med 3. januar 2021

Dette afsnit gælder følgende kommuner:

 • Alle kommuner i Region Hovedstaden – undtagen Bornholms regionskommune
 • Alle kommuner i Region Sjælland
 • Alle kommuner i Region Midtjylland
 • Fredericia Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Odense Kommune
 • Vejle Kommune
 • Aalborg Kommune

 

Varighed for restriktionerne

Restriktionerne gælder til og med den 3. januar 2021.

Ingen undervisning med fysisk fremmøde

Ungdoms- og voksenuddannelser i de nævnte kommuner må ikke modtage elever og kursister til undervisning med fysisk fremmøde. Der skal i stedet gennemføres nødundervisning i form af fjernundervisning.

Disse grupper er ikke omfattet af lukningen

 • Elever på FGU, herunder elever på de ophørte uddannelsesformer erhvervsgrunduddannelse, produktionsskoleuddannelse og kombineret ungdomsuddannelse.
 • Elever, kursister og deltagere, når de deltager i prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen.
 • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav (branche og myndighedscertifikat)
 • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser for ansatte i forsvaret, hvis væsentlige hensyn taler herfor.
 • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage og kvalificere til professionel erhvervsrengøring og som er omfattet FKB 2679.
 • Deltagere, der er i de sidste 6 måneder af uddannelser bestående af fast afgrænsede og partsaftalte forløb af minimum et års varighed med både praktik og udvalgte kurser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (AMU-kontraktuddannelser) med henblik på beskæftigelse som betonmager, diamantskærer, maskinfører, murerarbejdsmand, nedriver, stilladsmontør eller vejasfaltør.

Prøver og eksamener

Skoler og institutioner må godt modtage elever, kursister og deltagere fysisk på skolen eller institutionen, hvis eleven, kursisten eller deltageren skal deltage i en prøve eller eksamen på skolen eller institutionen.

Prøver, eksamener m.v. kan tilrettelægges med tværgående sammensætning, hvis sådanne almindeligvis tilrettelægges på denne måde, idet skolen/institutionen dog skal bestræbe sig på, at prøver, eksamener m.v. så vidt muligt gennemføres uden tværgående sammensætning.

Krydsning af kommunegrænser

Der er ikke forbud mod, at censorer, der bor i en af de berørte kommuner, kan rejse til andre kommuner for at varetage deres censorgerninger. Der er heller ikke forbud mod, at censorer, der bor uden for de berørte kommuner, kan rejse til en af de berørte kommuner for at varetage censorgerninger.

Der er heller ikke givet en sundhedsfaglig anbefaling om, at censorer ikke rejser mellem kommunerne for at varetage deres censorgerning.

Praktik og forlængelse af uddannelsestid

Hvis arbejdsgiveren som følge af restriktioner og anbefalinger sender medarbejdere hjem gælder følgende i forbindelse med elever/lærlinge:

Arbejdsgiveren i praktikvirksomheden skal aftale med eleven, hvad der skal ske under hjemsendelsen, herunder mulighederne for at eleven kan fortsætte praktikken hjemmefra.

Det faglige udvalg kan i elevens hjemsendelsesperiode, på baggrund af en konkret vurdering, beslutte, at elevens praktiktid skal forlænges, hvis elevens praktikuddannelse ikke kan gennemføres på baggrund af hjemsendelsen.

Reglerne fremgår af eud-lovens § 59.

Elever og virksomheder kan indgå en aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis eleven har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold. Hvis en virksomhed i en periode kun kan beskæftige eleven på nedsat tid, og elev og virksomhed er enige om, at eleven går ned i arbejdstid, så er det muligt for parterne at aftale dette og forlænge uddannelsestiden tilsvarende. Det betyder for eksempel, at hvis en elev går på halv tid i to uger, så kan elev og virksomhed forlænge uddannelsestiden med en uge. Forlænges aftalen ud overfraværsperioden, altså perioden med nedsat arbejdstid (i eksemplet med mere end en uge), vil aftalen kun være gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den.

Reglerne fremgår af eud-lovens §§ 58 og 59.

Skolepraktik

Elever i skolepraktik i de berørte kommuner skal hjemsendes og modtage nødundervisning. Elever med uddannelsesaftaler må godt møde op i praktikvirksomheden, hvis ikke medarbejderne her er hjemsendt.