Opdateret den 6/5 2020

Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelse som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Bekendtgørelsen skal være med til at understøtte, at elevernes muligheder for at gennemføre deres uddannelse, sikres bedst muligt.

Bekendtgørelsen giver også mulighed for, at skolerne kan fravige regler om en prøves tilrettelæggelse, hvis det er begrundet i forhold, der er en følge af den aktuelle situation. 

Skoler, som har planlagt svendeprøver i den kommende tid, skal kontakte Snedkernes Uddannelser. Dels for at høre, om prøven kan gennemføres som planlagt eller med eventuelle fravigelser. Dels for at vi kan hjælpe med at finde skuemestre/censorer til opgaven.

Udskydelse af prøve og forlængelse af uddannelsestid

Hvis det er nødvendigt at udskyde den afsluttende prøve/svendeprøven til et tidspunkt efter uddannelsens planlagte afslutning, kan virksomheden og eleven aftale at forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt. En sådan forlængelse forudsætter, at virksomhed og elev er enige om dette, og at virksomhed og elev underskriver et tillæg inden uddannelsesaftalen udløber. Tillægget kan findes Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk. Tillægget skal mailes til skolen, som er den instans, der modtager og registrerer alle uddannelsesaftaler.

Udstedelse af et administrativt svendebrev

Hvis der ikke indgås aftale om en forlængelse af uddannelsesaftalen, gives der mulighed for, at det faglige udvalg kan udstede et administrativt svendebevis til eleven. Hermed gives der mulighed for, at en elev kan afslutte sin uddannelse på det planlagte tidspunkt, selvom den afsluttende prøve er blevet udskudt. Det kan være, at en elev har planlagt at søge optagelse på en videregående uddannelse, eller har mulighed for at starte på et job som faglært. Det administrative svendebevis har samme retsvirkning som et almindeligt svendebrev. Svendebeviset er lig et normalt svendebevis, og forskellen er, at I stedet for prøvekarakter iht. 7-trins-skalaen indsættes karakteren ”bestået”. Der vil, som følge heraf, ikke være påført bogstav fra ECTS-skalaen, eller de faglige udvalgs særlige påtegning; Antaget, Ros, Bronze, Sølv.

Det faglige udvalg sender de administrative svendebeviser direkte til de udlærte med posten

I forbindelse med at skolen indstiller den enkelte elev til et administrativt svendebevis skal skolen bekræfte, at skolen har de oplysninger, der skal til for at udstede elevens skolebevis, med undtagelse af en eller flere manglende prøvekarakter, som vil kunne afsluttes med betegnelsen bestået. Skolen skal efterfølgende tilsende den udlærte deres skolebevis. Skolebeviset indeholder alle afsluttende standpunktskarakter i grundfag, certifikater, uddannelsesspecifikke fag (obligatoriske) og uddannelsesspecifikke fag (valgfrie), som er opnået gennem hele uddannelsen. Udfor afsluttende prøve vil der stå betegnelsen bestået i stedet for den prøvekarakter, der normalt fremgår.

Refundering af svendeprøvegebyr

Virksomhederne, som har indbetalt svendeprøvegebyr til det faglige udvalg vil få mulighed for at få den del af svendeprøvegebyret, som handler om bedømmelse og festligholde ved at rette henvendelse til post@snedkerudd.dk  med angivelse af bankkonto, virksomhedsnavn, elevnavn, fag og skole.