Virksomheden – lærlingeuddannelsernes vigtigste led

De danske lærlingeuddannelser regnes blandt verdens bedste faglige uddannelser. En af de vigtigste grunde til dette prædikat er det bærende princip i de faglige uddannelser:

En vekslen mellem virksomhedspraktik og skoleophold.

Vekseluddannelsessystemet sikrer lærlingens opnåelse af faglige færdigheder og kompetencer under uddannelsen på praktikvirksomheden og skoleopholdene, hvor lærlingen dels arbejder med teoretiske emner, dels udfører praktiske opgaver i skolens værksted.

Hvad forventes af virksomheden og hvad kan virksomheden forvente?

I praktikuddannelsen skal eleven beskæftige sig med varierende arbejdsopgaver således, at der gives oplæring i alle arbejdsdiscipliner. Praktikuddannelsen skal sammen med skoleuddannelsen føre til, at eleven når uddannelsens samlede kompetencemål.

Individuel uddannelsesplan mm.

Når din virksomhed har indgået en konkret uddannelsesaftale med jeres nye elev, tager skolen initiativ til at udarbejde en individuel uddannelsesplan for elevens uddannelsesforløb. Elev, skole og virksomhed er løbende ansvarlig for at følge op på uddannelsesplanen og herunder tage initiativ til en evt. revision.

I de praktikperioder, der følger efter en skoleperiode, skal uddannelsen i virksomheden tilrettelægges, så skoleuddannelse og praktikuddannelse supplerer hinanden på en hensigtsmæssig måde, der er fastsat i de krav, der fremgår af uddannelsesordningen for maskinsnedker- og produktionsassistentuddannelsen.

Eleven udstyres ved opstart på skoleundervisningen med en såkaldt uddannelsesbog, der fungerer som bindeled mellem henholdsvis skole- og praktiktiden i virksomheden. Heri indsættes løbende bevis for gennemført og bestået uddannelse på skolen, ligesom virksomheden udsteder praktikpladserklæringer på baggrund af de gennemførte praktikperioder i virksomheden.