Udbetalinger fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) udbetaler lønrefusion og befordringstilskud til arbejdsgivere, når eleven er på skole som led i sin erhvervsuddannelse.


Det er en betingelse, at virksomheden og eleven har en godkendt uddannelsesaftale, at eleven ikke arbejder samtidig med sit skoleophold, og at virksomheden udbetaler overenskomstmæssig løn.


Virksomheden kan også få refunderet løn for elever, der deltager i frivillig, supplerende undervisning ud over det bundne indhold i uddannelsen, såfremt dette er aftalt, som en del af uddannelsesplanen.

Se mere her

Voksenelever, lønrefusion på skoleophold

Virksomheden kan få højere lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) under skoleophold for voksenelever.
For at kunne betegnes voksenelev skal eleven være fyldt 25 år, når han/hun begynder sin uddannelse, og han/hun skal have løn svarende til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget i hele uddannelsestiden.

Refusion af udgifter i forbindelse med elevers ophold på kostafdelinger

Arbejdsgivere har ret til refusion af udgifter i forbindelse med EUD-elevers ophold på kostafdelinger. AUB udbetaler refusionen automatisk på baggrund af skolernes oplysning om elevernes kostophold.

Læs mere her.

Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale

Hvis virksomheden har en elev, der tidligere uforskyldt har mistet sin praktikplads, kan virksomheden få løntilskud, når eleven er i praktik. Tilskuddet kan først opnås 360 dage efter, at uddannelsesaftalen er indgået. Virksomheden skal ansøge Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på hjemmesiden www.virk.dk om tilskuddet.

Læs mere om løntilskud for EUD-elever

Elever i udlandet

Hvis eleven udstationeres i en periode på mindst èn måned i et andet land, dækker AUB en del af virksomhedens udgifter.

Se nærmere om ordningen www.virk.dk