tirsdag 02. juni 2020

Over 5 mia. kr. skal holde hånden under lærlinge og virksomheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev den 28. maj enige om at bruge 5,4 mia. kr. på at holde en hånd under lærlinge og danske virksomheder, som følge af Coronakrisen. Pengene stammer fra overskydende midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), og et ekstraordinært tilskud på 1,4 mia. kr.

Her er Trepartsaftalens hovedpunkter

Der etableres en midlertidig løntilskudsordning gældende fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020:

 • Praktikvirksomhederne med igangværende aftaler (indgået før 1. maj 2020) vil få dækket 75 procent af deres lærlinges løn gældende fra 1. maj til 31. december 2020.
 • Praktikvirksomheder der indgår aftaler efter 1. maj 2020 vil modtage et løntilskud på 90 procent for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler eller restuddannelsesaftaler gældende fra 1. maj til 31. december 2020.
 • Praktikvirksomheder der indgår korte aftaler efter 1. maj 2020 vil modtage et løntilskud på 45 procent. En betingelse for at opnå løntilskuddet er, at den korte aftale er en ny aftale mellem arbejdsgiver og lærling, dvs. at arbejdsgiver og lærling ikke tidligere har haft indgået en kort aftale, gældende fra 1. maj til 31. december 2020.
 • Løntilskuddet vil alene skulle ydes i elevernes praktikperioder, da arbejdsgiverne under skoleperioder modtager almindelig lønrefusion fra AUB.
 • I perioder, hvor virksomheder får lønkompensation for deres elever i regi af den generelle lønkompensationsordning for elever på det private arbejdsmarked, vil der ikke samtidig også kunne ydes løntilskud. Når lønkompensationsordningerne udløber, vil virksomhederne kunne få løntilskud til lærlinge, jf. ovenfor.
 • Lønrefusionssatsen under skoleophold øges med 20 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler for skoleophold i 2. halvdel af 2020.
 • Samtidig suspenderes reglen om, at lønrefusionen maksimalt må udgøre 100 pct. af lønudgiften for skoleophold i 2. halvdel af 2020 for disse aftaletyper.
 • Der afsættes 500 mia. kr. årligt i ordningen, som parterne til efteråret skal udmønte i fællesskab som løsning på den presserende udfordring med manglende lærepladser, samt langsigtede overvejelser for den fortsatte udvikling af stærke erhvervsuddannelser.

Skolepraktikken forbedres i 2020 I forhold til følgende områder:

 • Karensperioden mellem afsluttet grundforløb og påbegyndelsen af skolepraktik suspenderes midlertidigt for elever, der afslutter deres grundforløb i 2020, og ønsker at tilgå skolepraktik direkte herefter. Hermed vil lærlinge være sikret et forsørgelsesgrundlag efter endt grundforløb. Muligheden for suspendering af karensperioden træder i kraft fra 1. juli 2020.
 • Alle lærlinge, hvis uddannelsesaftale er ophævet i prøvetiden, kan optages direkte i skolepraktik, hvis dette er muligt på det pågældende hovedforløb. Dermed skal lærlingene ikke bevise, at de uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale, som gældende regler tilsiger. Suspenderingen af reglerne vil gælde for lærlinge, som mister deres uddannelsesaftale i løbet af prøvetiden fra 16. marts til og med december 2020.
 • Der etableres mulighed for, at skolerne ekstraordinært kan oprette skolepraktik på uddannelser, hvor der ikke i forvejen er skolepraktik. De faglige udvalg inddrages i forhold at vurdere, om praktikmål og kompetencemål kan opnås i forbindelse med etableringen af den ekstraordinære skolepraktik. Erhvervsskolerne kan etablere nye ekstraordinære skolepraktiktilbud fra 1. juli og resten af 2020.
Tilbage til nyhedsoversigt