Uge 9

ALLE KURSER AFHOLDES PÅ SKIVE COLLEGE

Standardmaskiner i træindustrien

Maskinelle møbel-og bygningssamlinger

Kursusnummer: 48861
Beskrivelse: Deltageren kan udføre maskinelle møbel- og bygningssamlinger. Deltageren kan anvende følgende maskiner: · afkorter · båndsav · afretter · tykkelseshøvl · rundsav · diverse bore- og stemmemaskiner · båndpudser · fræser · tapfræser Deltageren kan anvende: · forskudt land · forland med og uden fremtræk · bagland · skabelon og anløbsring · tapslæde · udstyr til små og store emner. Deltageren kan desuden: · optimere bearbejdningshastigheder ud fra værktøjsdiametre · anvende matematiske formler og tabeller til beregning af fremførings- hastighed i forhold til overfladekvalitet. Deltageren kan arbejde efter Arbejdspladsbrugsanvisning (APB).
Varighed: 5 dage

Bearbejdning på kehlemaskiner, træ

Kursusnummer: 48855
Beskrivelse: Deltageren kan opstille og betjene kehlemaskiner med flere spindler. Ved anvendelse af kehlemaskinen til fremstilling af møbel- og bygningskomponenter kan deltageren: · udføre firkanthøvling til laminering · multisavning · profilering · indtaste NC-programmer. Deltageren kan desuden beregne: · skærehastighed ud fra formler og tabeller · fremføringshastighed · omdrejningstal · overfladekvalitet. Deltageren kan arbejde efter Arbejdspladsbrugsanvisning (APB).
Varighed: 5 dage

Bearbejdning på dobbelttapper

Kursusnummer: 44400
Beskrivelse: Deltageren kan opstille og anvende dobbelttappere til fremstilling af plade - og bygningskomponenter samt komponenter i massivt træ inden for møbelindustrien. Deltageren kan anvende forskellige opstillingsteknikker til opstilling af dobbelttapperen, herunder indstilling af vinkelretheden på kædebanen. Deltageren anvender maskinens pneumatiske og el-pneumatiske indstillingsmuligheder til f.eks. afbrudt notning, falsning og/eller profilering. Deltageren kan anvende dobbelttappermaskiner til fremstilling af pladekomponenter der normalt fremstilles inden for træindustrien, herunder parallelskæring og profilering. Deltageren kan benytte de forskellige værktøjstyper der anvendes til bearbejdning af bygnings- og møbelkomponenter. Deltageren kan vedligeholde maskinerne ud fra leverandørens anvisninger. Deltageren kan arbejde efter arbejdspladsbrugsanvisninger i forbindelse med bearbejdning.
Varighed: 5 dage

Kantlimer, opstilling og betjening

Kursusnummer: 48856
Beskrivelse: Deltageren kan opstille kantlimer. Deltageren kan foretage kantlimning: · med lister · med rullevarer. Deltageren kan desuden anvende: · forfræsning · kapskæring · egalisering · fas-profilfræsning · kantpudsning. Deltageren har kendskab til: · forskellige værktøjstyper · forskellige limtyper · materialers indvirkning på limens afhærdning · træfugtighed · programmering. Deltageren kan arbejde efter Arbejdspladsbrugsanvisning (APB). Varighed: 3 dage

Værktøjer i træindustrien

Kursusnummer: 48858
Beskrivelse: Deltageren kan anvende forskellige værktøjer i træindustrien. Deltageren kan: · montere og afprøve faste tapværktøjer · skifte vendeplatter og bagplatter på profilværktøjer med rygfortanding, herunder tilspænding med momentnøgle udskifte og rengøre knive i afretter og høvlemaskiner · montere spånbryder korrekt justere ind- og udføringsborde i forhold til skærecirkel på rundkutteren · justere tilbageslagssikring, valser og trykfødder i forhold til skærecirklen på høvlemaskinerne · udskifte, rengøre og montere klinger på forskellige maskintyper · udvælge klinge med den rigtige tandform til bearbejdning af massive træemner, finerede plader og melaminbelagte emner · vælge zerspaner/spånknuser · anvende de specielle monteringssystemer, der knytter sig til denne klingetype på gennemløbsmaskiner · montere og justere ridseklinger i forhold til den pågældende bearbejdning · foretage opstilling og slibning på profilslibemaskine · foretage kontrol, montering og afprøvning af profilknivhoveder med rygfortanding · vælge den korrekte slibeskive og form til en given slibeopgave af skærende værktøjer · anvende køle- og rensevæsker efter producentens anvisninger og gældende miljølovgivning · udføre daglig vedligeholdelse
Varighed: 5 dage

Værktøjer i træindustrien

Kursusnummer: 48858
Beskrivelse: Deltageren kan anvende forskellige værktøjer i træindustrien. Deltageren kan: · montere og afprøve faste tapværktøjer · skifte vendeplatter og bagplatter på profilværktøjer med rygfortanding, herunder tilspænding med momentnøgle udskifte og rengøre knive i afretter og høvlemaskiner · montere spånbryder korrekt justere ind- og udføringsborde i forhold til skærecirkel på rundkutteren · justere tilbageslagssikring, valser og trykfødder i forhold til skærecirklen på høvlemaskinerne · udskifte, rengøre og montere klinger på forskellige maskintyper · udvælge klinge med den rigtige tandform til bearbejdning af massive træemner, finerede plader og melaminbelagte emner · vælge zerspaner/spånknuser · anvende de specielle monteringssystemer, der knytter sig til denne klingetype på gennemløbsmaskiner · montere og justere ridseklinger i forhold til den pågældende bearbejdning · foretage opstilling og slibning på profilslibemaskine · foretage kontrol, montering og afprøvning af profilknivhoveder med rygfortanding · vælge den korrekte slibeskive og form til en given slibeopgave af skærende værktøjer · anvende køle- og rensevæsker efter producentens anvisninger og gældende miljølovgivning · udføre daglig vedligeholdelse
Varighed: 5 dage

Pladematerialer, lim og finer

Kursusnummer: 444228
Beskrivelse: Deltageren kan vælge materialer til fremstilling af møbler og bygningskomponenter på baggrund af kendskab til fremstillingsprocesserne for krydsfiner og spånplader. Deltageren får kendskab fremstillingen af fiberplader og forskellen på hårde, halvhårde og porøse fiberplader. Deltageren får kendskab til de forskellige limningsklasser samt forskellen imellem stavlimede og bloklimede møbelplader og deres anvendelsesområder. Deltagerne får kendskab til finerfremstilling herunder finerskrælning, knivskåret, slyngskåret og savskåret. Deltagerne kan vælge den mest hensigtsmæssige limtype til en given opgave på baggrund af viden om de forskellige limtypers tekniske egenskaber, herunder ventetid, åbne-/lukketid, pressetid samt fysisk og kemisk hærdende limtyper og hærdningsdosering. Deltagerne får kendskab til forskellige pladematerialers limbarhed, herunder fiberplader, spånplader, møbelplader og krydsfinèr samt limning af laminat og folie. Deltagerne får kendskab til henholdsvis udendørs og indendørs limninger. Deltagerne kan arbejde efter arbejdsmiljø- og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse af limtyper.
Varighed: 2 dage

Limteknik for træ, manuelt spændeudstyr

Kursusnummer: 44904
Beskrivelse: Deltagerne kan anvende og vedligeholde almindeligt forekommende spændeudstyr, herunder planpresse, rammepresse, korpuspresse, trekantspresse, brandslangepresse, bloktvinger, dørtvinger og skruetvinger samt forstå trykcylindres og brandslangers virkemåde. Deltagerne kan udføre de mest almindelige limningsopgaver inden for træ- og møbelindustrien. Deltagerne kender til kontrol og test af færdiglimede emner ved forskydning. Deltagerne kender limtyper til henholdsvis udendørs og indendørs limninger. Deltagerne kan ud fra tekniske informationsblade anvende limtyperne i praksis. Deltagerne kan foretager limningsopgaver ud fra givne opgaveformuleringer og kan ud fra tekniske og hygiejniske anvisninger vurdere nødvendigheden af personlige værnemidler.
Varighed: 3 dage

Tegningsforståelse i træ- og møbelindustri

Kursusnummer: 48857
Beskrivelse: Deltageren kan fremstille og læse tegninger med udgangspunkt i Dansk Standard. Deltageren kan: · udføre projektionstegninger i retvinklet projektion · fremstille perspektiv- og frihåndstegninger · udføre konstruktionstegninger manuelt ved hjælp af almindelige tegne-redskaber · udføre grundlæggende geometriske konstruktioner · anvende korrekte stregtyper og papirformater til givne tegneopgaver · sikre, at produktionsgrundlaget er i orden for udførelse af et produkt med udgangspunkt i hovedtegninger, oversigtstegninger, deltegninger, skæresedler og operationskort. · ud fra rå- og færdigmål udregne spildprocent på et produkt · ved hjælp af prislister, lave for- og efterkalkulering af materialepriser.
Varighed: 5 dage

Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien

Kursusnummer: 40274
Beskrivelse: Deltagerne kan med udgangspunkt i Dansk Standard læse tegninger der anvendes inden for træ- og møbelindustrien. Deltagerne kan aflæse konstruktionstegninger med hensyn til dimensions- og målangivelse samt toleranceangivelse. Deltagerne kender principperne for kontrolmåling af færdige emner og delemner og kan kontrollere, om givne tolerancer på simple produktionstegninger er overholdt. Deltagerne kan anvende begreberne nominelle mål, Nedre Tolerance Grænse og Øvre Tolerance Grænse samt tolerancebredde. Deltagerne kan ved hjælp af måleudstyr som målebånd, universalskydelære og specialskydelære kontrollere, om et givet emne overholder de angivne mål og tolerancer på den tilhørende produktionstegning.
Varighed: 2 dage

Pudsning og slibning i træindustri

Kursusnummer: 48849
Beskrivelse: Deltageren kan foretage pudsning og slibning på træprodukter. Deltageren kan: · udvælge korrekte pudsematerialer og pudsebånd · vælge korrekt opbevaringsmetode til pudsematerialer · udføre pudsning og lakslibning af træ og pladematerialer med relevant udstyr · indstille udstyret i forbindelse med båndhastighed, båndspænding, fremføringshastighed og tryk på sko til en given opgave. I udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om: · bredbåndspudsemaskiners opbygning · kantpudse-, tværpudse- og bredbåndspudsemaskiners virkemåde, herunder opbygningen af pudsesko med filt og grafitlærred · indstillingsmuligheder for elektropneumatiske sko · bestykning af pudsegader til behandling af træ- og pladematerialer samt lak · forskellige parametres indflydelse på pudsningens og slibningens kvalitet og udseende · forskellige parametres indflydelse på udstyrets energiforbrug og pud-sematerialernes standtid · slibemidlets, bindemidlets og rygmaterialets indflydelse på båndets anvendelsesområde · sikkerhedsmæssige forhold vedrørende pudseudstyr og pudseprocesser i henhold til AT-meddelelser og arbejdsmiljølovgivningen.
Varighed: 2 dage

Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien

Kursusnummer: 48864
Beskrivelse: Deltageren kan arbejde med maskinsikkerhed og arbejdsmiljø inden for træindustrien. Deltageren kan: · deltage konstruktivt i arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden · medvirke til at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på sin arbejdsplads · indhente informationer om arbejdsmiljø på internettet · vejlede andre i brug af personlige værnemidler og god værkstedspraksis (GVP) · medvirke i APV-forløb (arbejdspladsvurdering) på virksomheden · kortlægge arbejdsmiljøproblemer på egen nære arbejdsplads · pege på mulige løsninger på konkrete sikkerheds- og miljøproblemer. Deltageren kan udføre arbejdet på baggrund af viden om: · generelle sikkerhedsmæssige regler for maskinanvendelse · risikofaktorer, der påvirker egen arbejdssituation inden for træ- og møbelindustrien · sammenhængen mellem branchens arbejdsmiljøproblemer · sammenhængen mellem arbejdsmiljø og det ydre miljø · sikkerhedsforskrifterne til branchens maskiner · maskinsikkerhed ved opstilling og almindelig drift · branchens væsentligste arbejdsmiljøproblemer · sikkerhedsorganisations og samarbejdsorganisations arbejdsområder og funktioner på virksomheden.
Varighed: 5 dage